Badania histopatologiczne
Histopatologiczne badanie biopsyjne
(1 bloczek/preparat: 1-2 wycinki bez konieczności ich seryjnego skrawania)
Cena obejmuje wykonanie barwień dodatkowych i histochemicznych oraz 1 podstawowe barwienie immunohistochemiczne. W przypadku konieczności badania seryjnego (zwłaszcza drobnego materiału oligobiopsyjnego) powyższa cena może ulec zwiększeniu o maksymalnie 100%
22 zł
Badanie śródoperacyjne190 zł
Badania cytologiczne
Cytologiczne badanie biopsyjne
(materiał przesłany w 1 naczyniu – uwaga! materiał oligobiopsyjny jest liczony wg cen histopatologicznych badań biopsyjnych według zasady: 1 biopunkt = 1 bloczek)
30 zł
Cytologicznq diagnostyka onkologiczna szyjki macicy (1 preparat – 1 rozmaz) 6 zł
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa BAC (z użyciem technik obrazowania)100 zł
Badanie ultrastrukturalne
opracowanie i diagnostyka 1 przypadku bez względu na liczbę siatek
690 zł
Badanie histochemicznebezpłatne
Badania immunohistochemiczne
(1 przeciwciało)
(po uzgodnieniu celowości badania ze Zleceniodawcą lub na jego życzenie w celu sprecyzowania rozpoznania w trakcie konsultacji preparatów histologicznych i cytologicznych)
100 zł
Konsultacja preparatów histopatologicznych i cytologicznych100 zł
Badanie immunofluorescencyjne
(5 przeciwciał)
290 zł
Badania z zakresu biologii molekularnej (PCR)
Wykrywanie DNA wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV)
w wymazach z określeniem przynależności wykrytego wirusa
do grupy wysokiego ryzyka (HPV 16, HPV 18, HPV 33) lub niskiego ryzyka (HPV 6, HPV 11) zachorowania na raka
130zł
Wykrywanie DNA wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV)
w osoczu/surowicy krwi oraz bioptatach wątroby
130 zł
Detekcja RNA wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV)
we krwi pełnej lub bioptatach wątroby (reakcja RT-nested-PCR)
195 zł
Wykrywanie DNA wirusa cytomegalii (CMV)
w moczu, krwi lub płynie mózgowo-rdzeniowym
130 zł
Wykrywanie DNA wirusa Ebsteina-Barra (EBV)130 zł
Wykrywanie DNA Mycobacterium tuberculosis complex
oraz Mycobacterium tuberculosis (TBC) w plwocinie, popłuczynach oskrzelowych, moczu lub płynie mózgowo-rdzeniowym
130 zł
Wykrywanie mutacji polimerazy HBV metodą RFLP
(oporność na lamiwudynę) (HBVR)
190 zł
Ocena stężenia DNA HBV (real-time PCR) (HBVS)180 zł
Oznaczanie genotypów HCV (sekw. Reg. 5′ – UTR) (HCVG)350 zł
Ocena stężenia RNA HCV (real-time PCR) (HCVS)245 zł
Autopsja
Autopsja w NZOZ Akademickim Ośrodku Diagnostyki
Patomorfologicznej (wykonanie autopsji, pobranie wycinków i ich analiza histopatologiczna,
opracowanie rozpoznania i protokołu, przechowanie zwłok
w chłodni do 72 godzin od wykonania badania)
Do powyższej ceny należy doliczyć koszty analizy
histopatologicznej zabezpieczonego materiału tkankowego
wg ceny badania biopsyjnego – maksymalnie do ceny
5 badań biopsyjnych
400 zł
Autopsja z podejrzeniem choroby zakaźnej w NZOZ Akademickim Ośrodku Diagnostyki Patomorfologicznej (wykonanie autopsji, pobranie wycinków, opracowanie rozpoznania i protokołu, przechowanie zwłok w chłodni do 72 godzin od wykonania badania)
Do powyższej ceny należy doliczyć koszty analizy
histopatologicznej zabezpieczonego materiału tkankowego
wg ceny badania biopsyjnego – maksymalnie do ceny
8 badań biopsyjnych
590 zł
Niepełne badanie pośmiertne (oględziny zewnętrzne, przechowywanie zwłok)100 zł