Skierowanie na badanie – każdy materiał powinien być oznakowany i dostarczony wraz ze skierowaniem zawierającym następujące dane:

  • dane osobowe pacjenta (imię i nazwisko, PESEL),
  • rozpoznanie kliniczne,
  • narząd z którego pobrano materiał,
  • dane lekarza kierującego (podpis i pieczątka z numerem prawa wykonywania zawodu),
  • dane jednostki kierującej,

Skierowania dedykowane poszczególnym materiałom:

  • zlecenie wykonania badania patomorfologicznego,
  • skierowanie do badania histopatologicznego trepanobioptatu szpiku kostnego,
  • zlecenie badania cytogenetycznego + deklaracja świadomej zgody pacjenta na wykonywanie badań genetycznych,
  • skierowanie na badanie zaburzeń molekularnych + deklaracja świadomej zgody pacjenta na wykonywanie badań genetycznych
  • skierowanie na diagnostyczne badanie molekularne + deklaracja świadomej zgody pacjenta na wykonywanie badań genetycznych